Die Here se Woord is kragtig en lewend. (Hebr 4:12) Dit ontbloot elke verskoning en skans wat mense oprig. Dit huiwer nie voor die uitdagings van ʼn post moderne lewe en wêreld nie maar bring duidelike antwoorde en navolgenswaardige riglyne op lewensvrae.

Daar is geen plaasvervanger vir God se Woord nie. Die Bybel is en bly die Bron van wysheid en lewenskennis. God se Woord ontbloot die Vaderhart en help ons om Hom te leer ken.

Jesus is die lewende Woord wat onder ons kom woon en werk het. Deur sy Gees word God se werk op aarde voortgesit in die lewens van mense.

Die prediking van God se Woord is ʼn belangrike aspek van die gemeente se werksaamhede. Eredienste is ontmoetingsgeleenthede met die Vader van genade. Dit is ook ʼn tyd van onderlinge sorg, omgee, warmte, lering en toerusting.

Die Woordverkondigingsaksie maak seker dat daar genoegsame aandag aan hierdie belangrike aspek van die gemeente se werk gegee word. Verskeie bedieninge werk saam om Sondae onvergeetlik te maak.

Groet by die deure, die versorging van gemeente afkondigings, klank en rekenaarsorg, lof en aanbidding, gasvryheid en eredienswerkers werk almal saam dat lidmate ʼn dinamiese ervaring van God se teenwoordigheid geniet.